“ང་ཚོ་བོད་པ་སུ་ཡིན་ཡང་དུས་རྒྱུན་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ཡོད།ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕན་ཡོན་ལའང་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་དང་སྡིག་སྤོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བརྗོད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་།ང་ཚོས་གོང་གི་བརྙན་ཐུང་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བརྗོད་འདོད་པ་ནི་ལོ་འདི་གར་བོད་མི་མང་པོས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ལྷ་སར་མཇལ་སྐོར་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ལ་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན།ཁོ་ཚོའི་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་།འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས།དཀའ་སྤྱད་སྡུག་རུས་བྱེད་ཐུབ་པའི་བརྩོན་སེམས་བཅས་ལས་ང་ཚོས་དེང་རབས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཅི་ཞིག་གཉེར་ཡང་ཁོ་ཚོའི་ས་ནས་བསླབ་བྱ་བླངས་སྟེ་བློ་བསྐྱེད་རེ་ཐོབ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།”

1) http://www.amdotibet.cn/html/zj/zjwh/2011-06/10918.html 2) http://www.tibetcm.com/contemporary/pfv/2014-12-11/4290.html 3) https://thapshey.github.io/index.html